Kraków, dn.29.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych w projekcie Targi Dobroczynności Veritatis Splendor według poniższego opisu:

RODZAJ USŁUGI: Bilety lotnicze

ZAPOTRZEBOWANIE: Bilety dla 10 osób wg poniższej specyfikacji :
• klasa ekonomiczna
10 osób dorosłych
Kierunek (data):
1. Wylot popołudniu/wieczorem 18.09.2017 Gdańsk – Oklahoma (USA),
2. Wylot 12.09.2017 Dar el Salam (Tanzania) – Kraków, Powrót 18.09.2017 Kraków – Dar el Salam
3. Wylot 12.09.2017 Dar el Salam (Tanzania) – Kraków, Powrót 18.09.2017 Kraków – Dar el Salam
4. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 17.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
5. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 17.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
6. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 20.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
7. Wylot: wcześnie rano 14.09.2017 Kutaisi (Gruzja) - Katowice, Powrót 20.09.2017 Katowice Kutaisi (dopuszczalne tanie linie lotnicze)
8. Wylot 12.09.2017 Harare (Zimbabwe) – Kraków, Powrót 18.09.2017 Kraków - Harare
9. Wylot 19.09.2017 Nairobi -Jomo Kenyatta International (Kenia) - Kraków, Powrót 21.10.2017 Kraków - Nairobi
10. Wylot 14.09.2017 Lwów – Kraków, Powrót 16.09.2017 r. wieczorem: Kraków – Rzym (Fiumicino)

Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy, czasu podróży. W przypadku połączeń z przesiadkami – Zamawiający dopuszcza max. 2 przesiadki.
• Wykonawca zapewni bilet najtańszy na rynku na danej trasie, z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego;
• cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę,
• z wyjątkiem lotów na trasie Kutaisi–Katowice-Kutaisi gdzie dopuszczalny jest duży bagaż podręczny, każdy inny pasażer może zabrać bagaż podręczny (od 10 kg) oraz rejestrowany (min. 15 kg);
• w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z odpowiednimi danymi;
• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w terminie 3 dnia od dnia podpisania Umowy dotyczącej zakupu i dostawy biletów lotniczych do siedziby Zamawiającego: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie lub w przypadku biletów elektronicznych przesłanie ich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• płatność nastąpi po dostarczeniu biletów, w terminie 7 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.

Ofertę proszę złożyć drogą mailową do dnia 4 września 2017 do godz. 14.00 na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferta musi zostać wypełniona i podpisana na formularzu ofertowym – (zał. nr 1 do zapytania),
a następnie przesłana na powyższy adres jako skan.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Stanisław Proszek, tel. 12 422 03 44.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

Formularz ofertowy do pobrania (.pdf)

 


ZAPYTANIA ARCHIWALNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na funkcję koordynatora ds. kościoła

 

Kraków, 31.05.2017 r.

interreg

Informacje o ogłoszeniu

Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020

 

Termin składania ofert
do dnia 07-06-2017

Nazwa zamawiającego
INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁ A II W KRAKOWIE

Numer ogłoszenia
1036727

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 07.06.2017 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Zamawiającego (piętro I pok. 3.2 ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Stanisław Proszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
124220344

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora ds. kościoła

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Udzielenia zamówienia jest związane z powstaniem Międzysektorowej Grupy Koordynacyjnej ds. współpracy słowacko-polskiej na okres do roku 2020 na rzecz wspierania i koordynacji turystyki pielgrzymkowej.

Zadanie to służy powołaniu Zespołu Międzysektorowego złożonego z podmiotów, które można uznać za nieodłącznych członków zespołu, np. przedstawicieli Kościołów, miast i gmin, organizacji non profit, zajmujących się problematyką maryjną.

Zadanie zespołu: Monitorowanie i ocena realizacji poszczególnych wskaźników także po zakończeniu projektu, Rozwijanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, Uzupełniająca oferta produktowa mająca na celu poszerzanie działań projektu itd., Wspieranie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości poprzez skoordynowane programy edukacyjne, w tym zajęcia nt. dziedzictwa kulturowo-historycznego, Memorandum o współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, Studium Wykonalności (SW) jako rezultat projektu flagowego. SW opiera się na Strategii Rozwoju Szlaku Pielgrzymkowego na pograniczu słowacko-polskim opracowanej w fazie przygotowawczej projektu i nadaje jej rzeczywisty kształt. SW zawiera informacje o ważnych dla pielgrzymów miejscach, walorach przyrodniczych i dziedzictwie kulturowym w pobliżu miejsc kultu, na temat unifikacji i tworzenia standardów oraz transgranicznych szlaków turystycznych po wytyczonych trasach. Celem SW jest przygotowanie trasy z uwzględnieniem właściwych miejsc, które zostaną zaplanowane po konsultacjach z właścicielami działek i właściwymi organami, w taki sposób, aby trasa w jak najmniejszym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne i lokalne dziedzictwo, została wyposażona w odpowiednią infrastrukturę, zapewniała bezpieczne i przyjemne korzystanie ze szlaku turystom, miała przejrzysty plan, co w perspektywie długoterminowej ułatwi zarządzanie i utrzymanie. Ważną częścią SW jest kompleksowa analiza finansowa uwzględniająca oczekiwane inwestycje na trasie i trwałość finansową. SW jako rezultat projektu flagowego będzie rzeczową i kompleksową podstawą dla innych projektów w regionie pogranicza słowacko-polskiego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora ds. kościoła. Do obowiązków koordynatora będzie należało:
● celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu, ich monitorowanie oraz ocena - nawet po zakończeniu działań projektowych (w ramach wypłaconego wynagrodzenia),
● monitorowanie rozwoju i wdrażania wspólnych standardów transgranicznych dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
● alokacja przydzielonych do realizacji projektu środków dla upowszechniania działań projektowych,
● wspieranie integracji transgranicznej oraz budowanie wspólnej tożsamości poprzez skoordynowane programy edukacyjne, w tym zajęcia warsztatowe o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym i historycznym,
● przygotowanie dokumentacji dla realizacji poszczególnych działań, działań i etapów projektu,
● zarządzanie procesem realizacji projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
● komunikacja i koordynacja spotkań z różnymi partnerami projektu na Słowacji i Rzeczypospolitej Polskiej,
● przygotowanie dokumentacji dla komunikacji marketingowej i promocji projektu,
● udział w realizacji strategii rozwoju szlaków pielgrzymkowych w regionie granicznym PL-SK pod nazwą „Strategia rozwoju pielgrzymim szlaku na polsko-słowackim regionie przygranicznym”,
● tworzenie i składanie sprawozdań z postępów,
● uczestnictwo w spotkaniach grupy międzysektorowej,
● wszelkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji umowy należy oznaczyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Kod CPV
79420000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi związane z zarządzaniem

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. Część obowiązków określonych w umowie będzie świadczonych w okresie monitorowania tj. w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany oświadczyć, że osoba wskazana do realizacji zamówienia posiada odpowiednią wiedzę i kompetencję oraz wykazać, że posiada doświadczenie, tj. pełnił funkcję kierownika projektu, MAO lub kierownika jednostki realizującej projekt, zarządzał zespołami ludzkimi/zadaniowymi w zakresie realizacji projektów lub kontrolował realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Kryteria wyboru oferty – cena 100 % = 100 pkt
Cena obliczona wg wzoru C = Cn / Cb x 100 pkt, gdzie Cn – cena najniższej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁ A II W KRAKOWIE
Adres
Totus Tuus 30
30-610 Kraków
małopolskie , Kraków

Numer telefonu
0048124220344
Fax
0048126198787
NIP
6762395514

Tytuł projektu
Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

Numer projektu
PLSK.01.01.00-SK-0016/16-00


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Sławomir Dyl, ul. Mokra 18 m.1, 30-690 Kraków, cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia 3000,00 PLN brutto, oferta wpłynęła 6.06.2017

Pełna lista podmiotów:
1. Sławomir Dyl, ul. Mokra 18 m.1, 30-690 Kraków, cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia: 3000,00 PLN brutto
2. Barlik Consulting – Wojciech Barlik, ul. Władysława Sikorskiego 11, 32-500 Chrzanów, cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania zamówienia: 5500,00 PLN brutto

 

Newsletter

Zapisz się
do góry