Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych.

Jan Paweł II

21 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II był człowiekiem dialogu i porozumienia pomimo różnic wierzeń, kultury i narodów. Wielokrotnie wskazywał na konieczność poszanowania odmienności i godności drugiego człowieka. Podkreślał, iż „dialog z przedstawicielami innych religii obejmuje wiele różnych przejawów ludzkiej aktywności, w każdym wypadku opartej na szacunku wobec ludzi innej wiary. Trzeba tu podkreślić, że ten dialog zakłada codzienne współżycie w duchu pokoju i wzajemnej pomocy. W ten sposób każdy może dawać świadectwo własnego sposobu przeżywania wiary. Oznacza to również gotowość do współpracy z inaczej wierzącymi w doskonaleniu człowieczeństwa i porozumienie się w celu wspólnego poszukiwania trwałego pokoju. Oznacza podjęcie trudu zgłębiania myśli teologicznej innych religii, aby móc ustalić, co nas łączy, a co dzieli. Tam, gdzie pozwalają na to warunki zewnętrzne, trzeba próbować współuczestnictwa w niektórych formach odmiennych praktyk religijnych. To współuczestnictwo powinno przybierać postać sprzyjającą uszanowaniu i zachowaniu niepowtarzalności każdej tradycji religijnej. Może to być również wspólna modlitwa z braćmi i siostrami w wierze w jednego Boga”.

(Przemówienie do członków Sekretariatu ds. Religii Niechrześcijańskich, 28 IV 1987)

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z twórczością człowieka. Powszechna Deklaracja o Różnorodności Kulturowej to zbiór zasad definiujących różne płaszczyzny: tożsamość, różnorodność, pluralizm, różnorodność kulturową i prawa człowieka, różnorodność kulturową i twórczość, różnorodność kulturową i solidarność międzynarodową.

W myśl zapisów deklaracji Państwa członkowskie są zobowiązane do podejmowania działań w celu rozpowszechnienia deklaracji, m.in. poprzez realizację różnych celów: prowadzenie debat nad zagadnieniami różnorodności kultury, wymianę wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, pogłębianie zrozumienia praw kulturalnych jako integralnej części praw człowieka, chronienie dziedzictwa językowego i podejmowaniu inicjatyw edukacyjnych uświadamiających pozytywną wartość różnorodności kulturowej.

Jan Paweł II postrzegał proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego jako nieodłączny warunek pokoju na świecie. „Zasada dialogu, dlatego jest tak trafna, że nie uchyla się od napięć, konfliktów i walk, o jakich świadczy życie różnych wspólnot ludzkich, a równocześnie podejmuje właśnie to, co w nich jest prawdziwe i słuszne a co może być źródłem dobra dla ludzi. Należy przyjąć zasadę dialogu bez względu na trudności, jakie wyłaniają się na drodze jej urzeczywistnienia.” (Karol Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985).

Newsletter

Zapisz się
do góry