W dniu 27 października 2011r. w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zostały zainaugurowane wykłady otwarte „Jan Paweł II. Posługa myślenia”. Pierwszy wykład wygłosił ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filozof, poeta, red. naczelny kwartalnika ETHOS, dyrektor Instytutu Jana Pawła II w Lublinie.

Ks. prof. Wierzbicki mówił m.in. o obecności „polskiego doświadczenia” w uniwersalnym nauczaniu Jana Pawła II. Widać je było, kiedy Papież mówił o chrześcijańskich korzeniach Europy i chrzcie narodów, kiedy odwoływał się do idei solidarności, czyli wspólnej walki bez przemocy o dojrzalszy kształt życia i kiedy mówił o swoim rozumieniu patriotyzmu. Także idea tolerancji religijnej obecna w nauczaniu Papieża wyrosła z pamięci o wielokulturowym Państwie Jagiellonów. Historia naszego kraju, czerpanie z tego, co w niej najcenniejsze miało bardzo mocny wpływ na kształt papieskiego nauczania, na jego wizję świata, relację między religią a państwem, między indywidualnym człowiekiem a społeczeństwem, w końcu między narodami. Można to zauważyć skupiając się na postaciach z historii, które dla Jana Pawła II były szczególnie inspirujące. Należały do nich m.in. św. Jadwiga Śląska – postać „graniczna”, w której życiu odnajdywał, mimo trudnej historii, troskę o pokojowe współistnienie narodów niemieckiego i polskiego. Inna kobieta, św. Jadwiga Andegaweńska, symbolizowała umiejętność łączenia dyplomacji z bronieniem racji stanów, odzwierciedlała swoisty jagielloński patriotyzm, otwarty na innych, ale nie pozbywający się swej tożsamości, a także troskę o rozwój nauki. Brat Albert Chmielowski, który również wywarł ogromny wpływ na młodego Wojtyłę, co znalazło odzwierciedlenie w sztuce „Brat naszego Boga”, był uosobieniem bohaterskiej miłości ojczyzny i umiejętności poświęcenia tego, co najcenniejsze w imię wyższych wartości. Ojciec Maksymilian Kolbe to świadek wolności wobec gwałconej godności człowieka, a ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik stanu wojennego pokazuje, jak wielkimi wartościami są ludzka godność, patriotyzm i miłość bliźniego. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, symbolizował z kolei heroiczną wierność chrześcijaństwu wbrew naciskom.

Polskość Papieża było widać szczególnie w homiliach wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. Była to tak naprawdę interpretacja polskości. Jan Paweł II aktywnie uczestniczył w sporze o polskość, czerpał z polskiej kultury, ale również ją tworzył. Swój patriotyzm definiował za Norwidem. Nadawał ojczyźnie pierwiastek personalistyczny.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja na temat różnic pomiędzy współczesną definicją patriotyzmu a tą, którą proponował Karol Wojtyła. Padały także pytania o rolę kultury i literatury w życiu naszym i Jana Pawła II.


Newsletter

Zapisz się
do góry